Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje

Poslední aktualizace : 19/04/2019

Mezi společností ATOMPROD - 28 Chemin d’Ayroles 11290 Alairac - SIRET 448 346 106 00033, zastoupená paní Marie-Laure Chalet, ve funkci manažerky, řádně zmocněné pro účely této smlouvy. Společnost lze kontaktovat e-mailem kliknutím na kontaktní formulář, který je přístupný na domovské stránce webu. Dále jen « Prodejce » nebo « Společnost ».

Na jedné straně a fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo služby od společnosti, dále jen "společnost", na straně druhé, « kupující », nebo « klient » Na druhé straně bylo konstatováno a odsouhlaseno následující :

PŘEDMLUVA

Smlouva je jednoduše uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je vydavatelem výrobků a služeb personalizovaných barevných plastových obalů určených výhradně pro spotřebitele, které prodává prostřednictvím svých internetových stránek www.pochette-plastique-personnalisee.com. Seznam a popis zboží a služeb nabízených společností je k dispozici na výše uvedených stránkách.

Článek 1 : Objekt

Tyto všeobecné obchodní podmínky určují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s online prodejem produktů nabízených prodávajícím.

Článek 2 : Obecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na veškerý prodej výrobků prostřednictvím webových stránek společnosti a jsou nedílnou součástí smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit zveřejněním nové verze na svých webových stránkách. V tomto okamžiku platí VOP platné v den platby (nebo první platby v případě více plateb) objednávky. Tyto VOP jsou k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a na zadní straně nabídky poskytnuté kupujícímu. Společnost rovněž zajišťuje, aby jejich přijetí bylo jasné a bezvýhradné, a to umístěním zaškrtávacího políčka se slovy "Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s obchodními podmínkami na každé straně dokumentu a že je přijímám", jakož i podpisového pole pro přijetí těchto VOP a objednávky popsané v nabídce. Zákazník prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a případně se Zvláštními obchodními podmínkami vztahujícími se k výrobku nebo službě a že je přijímá bez omezení a výhrad. Zákazník bere na vědomí, že obdržel potřebné rady a informace, aby se ujistil, že nabídka odpovídá jeho potřebám. Zákazník prohlašuje, že je způsobilý uzavřít smlouvu podle francouzského práva nebo že platně zastupuje fyzickou nebo právnickou osobu, za kterou uzavírá smlouvu. Pokud není prokázán opak, jsou informace zaznamenané společností důkazem všech transakcí.

Článek 3 : Ocenění

Ceny prodávaných výrobků jsou uvedeny v eurech bez daně a jsou přesně stanoveny na cenové nabídce a faktuře. Jsou uvedeny v eurech včetně všech daní (DPH + další případné daně) na kalkulaci a faktuře a bez specifických nákladů na dopravu. U všech produktů zasílaných mimo Evropskou unii a/nebo francouzské zámořské departementy a území se cena na faktuře automaticky vypočítá bez daně. V určitých případech může být nutné zaplatit clo nebo jiné místní daně nebo dovozní cla či státní daně. Za tato práva a částky prodávající neodpovídá. Tyto náklady nese kupující a je za ně odpovědný (prohlášení, platba příslušným orgánům atd.). Prodávající vyzývá kupujícího, aby se o těchto aspektech informoval u příslušných místních úřadů. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu změnit své ceny. Telekomunikační náklady nezbytné pro přístup k webovým stránkám společnosti hradí klient.

Článek 4 : Produkty a služby

Základní charakteristiky zboží, služeb a jejich ceny jsou kupujícímu na jeho žádost zpřístupněny zpětným e-mailem, v nabídce a na faktuře. Zákazník potvrzuje, že obdržel podrobný popis nákladů na dodávku, jakož i podmínky platby, dodání a plnění smlouvy. Prodávající se zavazuje vyřídit objednávku zákazníka po potvrzení cenové nabídky, VOP, objednávky digitálního tisku (BAT) a zaplacení dle faktury. Pokud tak zákazník neučiní, bude prodávající zákazníka informovat. Tyto smluvní informace jsou uvedeny podrobně a ve francouzštině. V souladu s francouzským právem jsou shrnuty a potvrzeny při potvrzení objednávky. Strany se dohodly, že ilustrace nebo fotografie výrobků nabízených k prodeji nemají smluvní hodnotu. Doba platnosti nabídky produktů a jejich cen je uvedena v nabídce a na faktuře, stejně jako minimální doba trvání navrhovaných smluv, pokud se týkají průběžných nebo pravidelných dodávek produktů nebo služeb. S výjimkou zvláštních podmínek jsou práva udělená podle tohoto dokumentu udělena výhradně fyzické osobě, která objednávku podepíše (nebo osobě, která má sdělenou e-mailovou adresu). V souladu s právními předpisy o shodě a skrytých vadách prodávající vrátí peníze nebo vymění vadné výrobky nebo výrobky, které neodpovídají objednávce. Záruka se nevztahuje na situace popsané v článku 11. O vrácení peněz lze požádat následujícím způsobem: Zašlete doporučený dopis na výše uvedenou adresu prodávajícího a uveďte v něm « žádost o proplacení » (uveďte kód zákazníka, číslo faktury, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu, vysvětlení vzniklého problému....)

Článek 5 : Uzavření smlouvy online

Zákazník bude muset k dokončení objednávky provést řadu konkrétních kroků. Níže popsané kroky jsou však systematické :

  1. Po obdržení podepsané cenové nabídky a vašich výtvarných návrhů vytvoříme výrobní soubor.
  2. Zkontrolujeme váš návrh a zašleme vám náhled k podpisu spolu s fakturou.
  3. Platba nebo doklad o platbě zahajuje výrobu (jednorázová objednávka)
  4. Výroba + dodání 3 týdny nebo méně (po kroku 3) - Za určitých okolností (velká objednávka více než 5000ex, významné výrobní zatížení, problém s dodávkami polypropylenu, stávka dopravců a jiné nepředvídatelné události...) může výroba a dodání trvat o několik dní déle. Proto vám doporučujeme, abyste si na akce, veletrhy apod., které mají uzávěrku, objednali zboží 4 až 5 týdnů předem, abyste se vyhnuli nepředvídatelným událostem. Obecně platí, že se akce nebo veletrh připravují s dostatečným předstihem.

V případě dodaných produktů bude toto dodání provedeno na adresu uvedenou zákazníkem. Pro účely objednávky a v souladu s článkem 1316-1 občanského zákoníku se zákazník zavazuje uvést pravdivé identifikační údaje. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, například z důvodu neobvyklého požadavku, z důvodu špatné víry nebo z jakéhokoli oprávněného důvodu.

Článek 6 : Doložka o výdrži vlastnického práva

Výrobky zůstávají majetkem společnosti až do úplného zaplacení ceny.

Článek 7 : Dodací podmínky

Výrobky jsou doručovány na dodací adresu uvedenou při objednávce a v uvedené lhůtě. Do této doby se nezapočítává doba přípravy objednávky. V případě zpoždění dodávky (které není způsobeno vyšší mocí nebo mechanickou poruchou) může zákazník v souladu s právními předpisy zaslat prodávajícímu upomínku s potvrzením o přijetí nebo písemně na jiném trvalém nosiči (např. e-mailem, u kterého bude vyžadováno potvrzení o přijetí) a stanovit "přiměřenou dodatečnou lhůtu". Pokud tato dodatečná lhůta není dodržena, má zákazník možnost odstoupit od smlouvy za podmínek a postupů stanovených v článku L 138-2 spotřebitelského zákoníku. Prodávající poté přistoupí k náhradě výrobku a "outward" nákladů za podmínek článku L 138-3 spotřebitelského zákoníku. Prodávající poskytuje telefonní kontaktní místo (cena místního hovoru z pevné linky) uvedené v e-mailu s potvrzením objednávky za účelem sledování objednávky. Prodávající upozorňuje, že okamžikem fyzického převzetí výrobků zákazníkem na něj přechází riziko ztráty nebo poškození výrobků. Zákazník je povinen oznámit dopravci veškeré výhrady k dodanému výrobku. Prodávající rovněž vyzývá kupujícího, aby pravidelně sledoval sledování objednávky a v případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktoval oddělení služeb zákazníkům.

Článek 8 : Platby a lhůty

Platba je splatná okamžitě, aby bylo možné zahájit výrobu objednávky. Zákazník může zaplatit šekem nebo bankovním převodem na adresu uvedenou na faktuře. Platební podmínky mohou být sjednány pro velké množství více než 5 000 výtisků nebo pro zákazníky, kteří si objednají minimálně 1 000 výtisků měsíčně po dobu nejméně tří po sobě jdoucích měsíců. V případě sjednání platebních podmínek, zejména pro veřejné služby, platí platební podmínky (zákon č. 2006-10 ze dne 5. 1. 2006): služby mají být uhrazeny ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne vystavení faktury. Po tomto datu se úrok z prodlení počítá ve výši 15,60 % ročně z celkové částky včetně DPH (zákon č. 92.142 ze dne 31. prosince 1992 platný od 1. července 1993). Od prvního dne prodlení náleží věřiteli pevná náhrada škody ve výši 40 EUR, která se systematicky připočítává k penále za prodlení s platbou v případě vymáhání této faktury (článek L.441-6 OZ).

Článek 9 : Lhůty pro odstoupení od smlouvy

Informujeme zákazníky, že v souladu s článkem L. 121-20-2 francouzského spotřebitelského zákoníku nelze toto právo na odstoupení od smlouvy uplatnit u našich výrobků a služeb, které jsou zjevně personalizované a vyrobené podle požadavků zákazníka a které vzhledem k jejich povaze nelze znovu uvést na trh.

Článek 10. Kvalita výrobku

Prodávající učiní vše, co je v jeho silách, aby byl tisk kvalitní, avšak vzhledem k tomu, že se někdy tiskne amalgámem (seskupení několika souborů na jedné desce), akceptuje zákazník bez výhrad technická omezení spojená s tímto typem tisku. Jelikož není možné zaručit 100% shodu barev (zejména u jednobarevných produktů), zákazník souhlasí s tím, že se v průběhu tisku mohou vyskytnout drobné barevné odchylky a drobné anomálie, které jsou pro nic netušícího uživatele neviditelné a které mohly prodávajícímu uniknout. Stejně tak nemůže prodávající obnovit barevné provedení, které je totožné se souborem zobrazeným na obrazovce nebo vytištěným na tiskárně kupujícího nebo třetí strany. Vykreslení souboru na obrazovce nelze v žádném případě srovnávat s vykreslením po vytištění. V případě opakovaného tisku, a to i ze stejného souboru, nemusí být zobrazení tisku 100% identické s drobnými odchylkami v odstínu. Prodejce má svá vlastní technická omezení, a tedy i specifikaci, a není povinen odvést totožnou práci jako jeho kolegové. Aby se předešlo rizikům, prodávající důrazně doporučuje, aby kupující respektoval technické specifikace, používal své šablony a v případě potřeby se rozhodl pro kontrolu souboru. V případě nedodržení těchto doporučení nenese prodávající za žádných okolností odpovědnost. Prodávající nemůže zaručit dokonalou podobnost materiálů (papír, struktury, polypropylen atd.) v jednotlivých objednávkách. Polypropylen je navíc průhledný a měkký materiál. Její materiál nemůže být 100% hladký kvůli struktuře jejího povrchu. Při výrobě, manipulaci a tisku se vždy objeví mikroškrábance. Při tisku velmi tmavého tělesa na velkou plochu s bílým pozadím a lesklým povrchem mohou být při pasivním světle vidět mikroškrábance. Kupující proto souhlasí s tím, že se na celém tisku mohou vyskytnout drobné vady, které jsou pro nezkušeného uživatele neviditelné, jako jsou drobné odchylky v barvě, intenzitě nebo řezu. Kupující se dále zříká odpovědnosti prodávajícího za jakoukoli újmu, která vznikne jemu nebo třetím osobám, které přímo či nepřímo použily dílo vytvořené prodávajícím. Stejně tak kupující nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty, které mohou kupujícímu nebo třetím stranám vzniknout v důsledku poskytnutých služeb.

Článek 11 : Záruky

Prodávající v souladu se zákonem přebírá dvě záruky: na shodu a na skryté vady výrobků s výjimkou článku 10. Prodávající vymění výrobky, které se jeví jako vadné nebo které neodpovídají zadané objednávce, pokud zákazník předloží důkaz o existenci neshody. Záruka se nevztahuje na situace popsané v článku 10. Zákazník může rovněž využít záruku za skryté vady prodávané věci ve smyslu článku 1641 občanského zákoníku a v tomto případě si může vybrat mezi řešením prodeje nebo snížením prodejní ceny

(ustanovení článku 1644 občanského zákoníku). Žádost o záruku musí být podána následujícím způsobem:

Zašlete doporučený dopis na výše uvedenou adresu prodávajícího s poznámkou "Záruka" (uveďte kód zákazníka, číslo faktury, příjmení, jméno, e-mail, telefonní číslo, adresu, vysvětlení vzniklého problému atd…)

Článek 12 : Nároky

V případě potřeby může kupující podat jakoukoli stížnost tak, že se obrátí na společnost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů prodávajícího a uvede "Reklamace" (uvede svůj zákaznický kód, číslo faktury, příjmení, jméno, e-mail, telefonní číslo, adresu, vysvětlení vzniklého problému.…)

Článek 13 : Práva duševního vlastnictví

Značky, názvy domén, texty, obrázky, fotografie... nebo obecněji jakékoli informace, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím jejich autorů. Prostřednictvím těchto VOP nedochází k převodu práv duševního vlastnictví. Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce, úprava nebo použití tohoto zboží z jakéhokoli důvodu je přísně zakázáno.

Článek 14 : Vyšší moc

Plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy se pozastavuje v případě výskytu nahodilé události nebo vyšší moci, která by znemožnila jejich plnění. Prodávající je povinen o vzniku takové události zákazníka co nejdříve informovat.

Článek 15 : Neplatnost a změna smlouvy

Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo prohlášeno za neplatné, neznamená to neplatnost ostatních ustanovení, která zůstávají mezi stranami v platnosti. Jakákoli změna smlouvy je platná pouze na základě písemné a stranami podepsané dohody.

Článek 16 : Ochrana osobních údajů

V souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 máte právo na dotaz, přístup, změnu, námitku a opravu svých osobních údajů. Přistoupením k těmto všeobecným prodejním podmínkám souhlasíte s tím, že tyto údaje můžeme shromažďovat a používat pro účely této smlouvy. Zadáním své e-mailové adresy na jedné ze stránek naší sítě obdržíte e-maily s informacemi a propagačními nabídkami týkajícími se produktů zveřejněných společností a jejími partnery. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Chcete-li tak učinit, stačí kliknout na odkaz na konci našich e-mailů nebo nás kontaktovat doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu prodávajícího a uvést. « Ochrana osobních údajů ».

Článek 17 : Ustanovení o omezení odpovědnosti

Odpovědnost prodávajícího za provedení služby je omezena na 5 % z částky objednávky v eurech bez DPH.

Článek 18 : Droit applicable

Všechna ustanovení obsažená v těchto všeobecných obchodních podmínkách, jakož i všechny nákupní a prodejní operace zde uvedené, podléhají francouzskému právu. To platí jak pro hmotněprávní, tak pro formální pravidla. V případě sporu nebo reklamace se kupující nejprve obrátí na objednatele, aby dosáhl smírného řešení. Pokud se tak nestane, může kupující zahájit řízení u soudu podle svého výběru.  

Přizpůsobené barevné plastové obálky,
Standardní nebo individuální velikosti.

 

Telefon: +33 (0)483 244 245

Email: info@pochette-plastique-personnalisee.com

28, chemin d'Ayroles 11290 Alairac FRANCE