Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Laatste update : 19/04/2019

Tussen de Vennootschap ATOMPROD - 28 Chemin d’Ayroles 11290 Alairac - SIRET 448 346 106 00033, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Laure Chalet, in haar hoedanigheid van directeur, daartoe naar behoren gemachtigd. Het bedrijf kan per e-mail worden bereikt door te klikken op het contactformulier dat toegankelijk is via de startpagina van de site. Hierna de « Verkoper » of de « Vennootschap ».

Enerzijds, en de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten van de vennootschap koopt, Ci-après, of « Koper », de « de Klant » Anderzijds is het volgende verklaard en overeengekomen :

PREAMBEL

Het contract wordt gewoon gesloten tussen de verkoper en de koper. De verkoper is een uitgever van producten en diensten van gepersonaliseerde plastic hoesjes in kleur, uitsluitend voor consumenten, die op de markt worden gebracht via zijn websites www.pochette-plastique-personnalisee.com. De lijst en de beschrijving van de door de Vennootschap aangeboden goederen en diensten kunnen worden geraadpleegd op de bovenvermelde sites.

Artikel 1 : Voorwerp

De huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van Producten aangeboden door de Verkoper.

Artikel 2 : Algemene bepalingen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen van Producten via de websites van het Bedrijf, en maken integraal deel uit van het Contract tussen de Koper en de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. De AV die op dat ogenblik van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de datum van betaling (of van de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Deze AV kunnen worden geraadpleegd op de website van de Onderneming en op de keerzijde van de offerte die aan de Koper wordt overhandigd. De Vennootschap zorgt er ook voor dat hun aanvaarding duidelijk en zonder voorbehoud is door op de offerte een selectievakje te plaatsen met de woorden « Ik verklaar dat ik de verkoopvoorwaarden op beide zijden van het document heb gelezen en aanvaard » alsook een ruimte voor ondertekening om deze AV en de in de offerte beschreven bestelling te aanvaarden. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van het geheel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en, in voorkomend geval, van de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden met betrekking tot een product of dienst, en deze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden. De Klant erkent dat hij het nodige advies en de nodige informatie heeft ontvangen om zich ervan te vergewissen dat het aanbod geschikt is voor zijn behoeften. De Klant verklaart dat hij/zij wettelijk in staat is om een contract af te sluiten volgens de Franse wet of dat hij/zij rechtsgeldig de natuurlijke persoon of rechtspersoon vertegenwoordigt voor wie hij/zij een contract afsluit. Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de door de Vennootschap geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties.

Artikel 3 : Prijs

De prijzen van de verkochte producten zijn aangegeven in euro exclusief belastingen en zijn nauwkeurig bepaald op de offerte en de factuur. Ze worden ook aangegeven in euro, inclusief alle taksen (BTW + andere mogelijke taksen) op de prijsopgave en factuur, en exclusief specifieke verzendingskosten. Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief belasting op de factuur berekend. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere plaatselijke belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze rechten en sommen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. Zij komen ten laste van de Koper en zijn de verantwoordelijkheid van de Koper (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). De Verkoper nodigt de koper uit om over deze aspecten navraag te doen bij de desbetreffende plaatselijke autoriteiten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor haar prijzen in de toekomst te allen tijde te wijzigen. De telecommunicatiekosten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de websites van de Vennootschap, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 4 : Producten en diensten

De essentiële kenmerken van de goederen, diensten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de koper op diens verzoek per kerende e-mail, op de offerte en de factuur. De Klant verklaart dat hij de details van de leveringskosten, alsook de betalings-, leverings- en uitvoeringsvoorwaarden van het contract heeft ontvangen. De Verkoper verbindt zich ertoe de bestelling van de Klant uit te voeren na validatie van de offerte, de AV, de digitale drukopdracht (BBT) en de betaling volgens de factuur. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal de Verkoper de Klant hiervan in kennis stellen. Deze contractuele informatie wordt gedetailleerd en in het Frans weergegeven. Overeenkomstig de Franse wetgeving worden zij samengevat en bevestigd bij de validering van de bestelling. De partijen komen overeen dat de afbeeldingen of foto's van de te koop aangeboden producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van de Producten en de prijzen ervan worden op de offerte en de factuur vermeld, evenals de minimumduur van de voorgestelde contracten wanneer deze betrekking hebben op een doorlopende of periodieke levering van producten of diensten. Behalve in geval van bijzondere voorwaarden, worden de hieronder toegekende rechten uitsluitend verleend aan de natuurlijke persoon die de bestelling ondertekent (of aan de persoon die houder is van het meegedeelde emailadres). In overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende conformiteit en verborgen gebreken, zal de Verkoper defecte producten of producten die niet overeenstemmen met de bestelling terugbetalen of omruilen. De garantie geldt niet voor de in artikel 11 beschreven situaties. Restituties kunnen op de volgende manier worden aangevraagd: Stuur een aangetekende brief naar bovenstaand adres van de Verkoper, onder vermelding van « verzoek om terugbetaling » (uw klantcode, factuurnummer, naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, adres, uitleg van het ondervonden probleem vermelden...)

Artikel 5 : Sluiting van het contract online

De Klant zal een reeks specifieke stappen moeten volgen om de bestelling te voltooien. De hieronder beschreven stappen zijn echter systematisch :

  1. Na ontvangst van de ondertekende offerte en uw artwork maken wij uw productiedossier aan
  2. Wij controleren uw ontwerp en sturen u een proefdruk ter ondertekening met de factuur
  3. Betaling of bewijs van betaling start productie (eenmalige bestelling)
  4. Fabricage + levering 3 weken of minder (na stap 3) - In bepaalde omstandigheden (grote bestelling van meer dan 5000ex, belangrijke productielading, probleem met de polypropyleenbevoorrading, staking van de transporteurs en andere onvoorziene gebeurtenissen...), kunnen fabricage en levering enkele dagen langer duren. Daarom: voor evenementen, beurzen, enz. met een deadline, raden wij u aan om 4 of 5 weken op voorhand te bestellen om onvoorziene gebeurtenissen te vermijden. In het algemeen wordt een evenement of een handelsbeurs ruim van tevoren voorbereid.

Voor geleverde producten zal deze levering geschieden op het door de Klant aangegeven adres. Met het oog op de bestelling, en overeenkomstig artikel 1316-1 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de Klant zich ertoe waarheidsgetrouwe identificatiegegevens te verstrekken. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren, bijvoorbeeld voor elk abnormaal verzoek, te kwader trouw of om welke wettige reden dan ook gedaan.

Artikel 6 : Clausule van eigendomsvoorbehoud

De producten blijven eigendom van de Vennootschap tot volledige betaling van de prijs.

Artikel 7 : Leveringsvoorwaarden

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat bij de bestelling is opgegeven en binnen de aangegeven termijn. Deze termijn houdt geen rekening met de voorbereidingstijd van de bestelling. In geval van vertraging in de levering (niet te wijten aan overmacht of een mechanisch defect) kan de klant, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de verkoper per aangetekende brief of schriftelijk op een andere duurzame drager (bv. een e-mail waarvoor een ontvangstbevestiging zal worden gevraagd) een herinnering sturen, waarin wordt uiteengezet « een redelijke verlenging van de termijn ». Indien deze extra termijn niet in acht wordt genomen, heeft de Klant de mogelijkheid het contract op te zeggen volgens de voorwaarden en procedures van artikel L 138-2 van het Wetboek van Consumentenrecht. De Verkoper zal dan overgaan tot terugbetaling van het product en de "uitgaande" kosten onder de voorwaarden van artikel L 138-3 van het Wetboek van Consumentenrecht. De Verkoper stelt een telefoonnummer ter beschikking (kosten van een lokaal gesprek vanaf een vaste lijn) zoals aangegeven in de bevestigingsmail van de bestelling, om de bestelling op te volgen. De Verkoper herinnert u eraan dat wanneer de Klant de producten fysiek in bezit neemt, de risico's van verlies of beschadiging van de producten op hem worden overgedragen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de vervoerder op de hoogte te brengen van eventuele bedenkingen bij het geleverde product. De Verkoper nodigt de Koper ook uit om regelmatig de opvolging van de bestelling te raadplegen en contact op te nemen met de klantendienst voor elke vraag of in geval van een probleem.

Artikel 8 : Betaling en termijnen

Betaling is onmiddellijk verschuldigd om met de productie van de bestelling te beginnen. De Klant kan betalen per cheque of per overschrijving naar het adres dat op de factuur is vermeld. Over betalingsvoorwaarden kan worden onderhandeld voor grote hoeveelheden van meer dan 5.000 exemplaren of voor klanten die ten minste 1.000 exemplaren per maand bestellen gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden. In geval van onderhandeling over betalingstermijnen, met name voor openbare diensten, de betalingsvoorwaarden (wet nr. 2006-10 van 05/01/2006): diensten moeten worden betaald binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de datum van uitgifte van de factuur. Na deze datum wordt een achterstandsrente berekend van 15,60% per jaar over het totale bedrag inclusief BTW (Wet nr. 92.142 van 31/12/92 van toepassing op 1 juli 1993). Vanaf de eerste dag van de vertraging is aan de schuldeiser een forfaitaire vergoeding van 40 euro verschuldigd, die systematisch wordt opgeteld bij de boetes voor laattijdige betaling in geval van inning van deze factuur (art. L.441-6 van het CC).

Artikel 9 : Onttrekkingstermijnen

Wij informeren de klanten dat overeenkomstig artikel L. 121-20-2 van de Franse consumentenwet dit herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend voor onze producten en diensten die duidelijk gepersonaliseerd zijn en volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd en die, vanwege hun aard, niet opnieuw kunnen worden verkocht.

Artikel 10. Kwaliteit van het product

De Verkoper zal alles in het werk stellen om een afdruk van goede kwaliteit te produceren, maar aangezien afdrukken soms in amalgaam (groepering van verschillende bestanden op een plaat) worden gemaakt, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de technische beperkingen die aan dit soort afdrukken verbonden zijn. Aangezien het niet mogelijk is om 100% kleurovereenstemming te garanderen (met name bij effen kleuren), aanvaardt de Klant dat er in de loop van een oplage lichte variaties in kleur kunnen optreden en dat er kleine afwijkingen kunnen zijn die onzichtbaar zijn voor de argeloze gebruiker en die aan de aandacht van de verkoper kunnen zijn ontsnapt. Evenmin kan de verkoper een kleur herstellen, een weergave die identiek is aan het bestand dat op het scherm wordt bekeken of door de printer van de koper of van een derde is afgedrukt. De weergave van een bestand op het scherm kan in geen geval worden vergeleken met de weergave na afdrukken. Bij herdrukken, zelfs van hetzelfde bestand, is het mogelijk dat de afdrukweergave niet 100% identiek is met kleine variaties in tint. De verkoper heeft zijn eigen technische beperkingen en dus een bestek, en is niet verplicht een identiek werk af te leveren als zijn collega's hebben gedaan. Om risico's te vermijden, raadt de verkoper de koper ten stelligste aan de technische specificaties na te leven, zijn sjablonen te gebruiken en, indien nodig, te opteren voor een dossiercontrole. In geval van niet-naleving van deze aanbevelingen, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De verkoper kan geen perfecte gelijkenis garanderen tussen de materialen (papier, structuren, polypropyleen, enz.) van de ene bestelling tot de andere. Bovendien is polypropyleen een doorzichtig en zacht materiaal. Het materiaal kan niet 100% glad zijn door de structuur van het oppervlak. Tijdens de productie, de behandeling en het drukken zullen er altijd microkrasjes zijn. Wanneer u een zeer donkere vaste stof afdrukt op een groot oppervlak met een witte achtergrond en een glanzende afwerking, kunt u bij strijklicht microkrasjes zien. De koper aanvaardt derhalve dat de gehele afdruk kleine, voor de niet-getrainde gebruiker onzichtbare gebreken kan vertonen, zoals lichte afwijkingen in kleur, intensiteit of snit. Bovendien ziet de koper af van de aansprakelijkheid van de verkoper voor de schade die wordt geleden door hemzelf of door derden die, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebruik hebben gemaakt van het door de verkoper vervaardigde werk. Evenzo kan de koper niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de koper of derden zouden lijden ten gevolge van de verrichte diensten.          

Artikel 11 : Garanties

Overeenkomstig de wet, aanvaardt de Verkoper twee garanties : van conformiteit en met betrekking tot verborgen gebreken van de produkten behalve voor artikel 10. De Verkoper zal de producten die gebrekkig blijken te zijn of die niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, omruilen op voorwaarde dat de Klant het bewijs levert van het gebrek aan overeenstemming. De garantie dekt niet de situaties beschreven in artikel 10. De Klant kan eveneens de garantie inroepen tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en in dat geval kan hij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs.

(bepalingen van artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek). Het verzoek om zekerheidstelling moet op de volgende wijze worden gedaan :

Stuur een aangetekende brief naar bovenstaand adres van de Verkoper, onder vermelding van « Garantie » (uw klantcode, factuurnummer, naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, adres, uitleg van het ondervonden probleem vermelden…)

Artikel 12 : Vorderingen

Indien nodig kan de Koper een klacht indienen door contact op te nemen met het bedrijf via de contactgegevens van de Verkoper hierboven, met vermelding van « Vorderingen » (uw klantcode, factuurnummer, naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, adres, uitleg van het ondervonden probleem vermelden…)

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

De merken, domeinnamen, teksten, beelden, foto's... of meer in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van hun auteurs. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze AV. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze goederen, om welke reden dan ook, is strikt verboden.

Artikel 14 : Overmacht

De uitvoering van de verplichtingen van de verkoper wordt opgeschort indien zich een toevallige gebeurtenis of overmacht voordoet die de uitvoering ervan zou verhinderen. De verkoper stelt de klant zo spoedig mogelijk in kennis van het optreden van een dergelijke gebeurtenis.

Artikel 15 : Nietigheid en wijziging van de overeenkomst

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig worden verklaard, doet dit niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen, die tussen de partijen van kracht blijven. Elke wijziging van het contract is slechts geldig na een schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de partijen.

Artikel 16 : Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 beschikt u over het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te wijzigen, zich ertegen te verzetten en ze te corrigeren. Door in te stemmen met deze algemene verkoopvoorwaarden, stemt u ermee in dat wij deze gegevens mogen verzamelen en gebruiken voor de doeleinden van dit contract. Als u uw e-mailadres invoert op een van de sites van ons netwerk, ontvangt u e-mails met informatie en promotieaanbiedingen over producten die door de onderneming en haar partners worden gepubliceerd. U kunt zich op elk moment uitschrijven. Om dit te doen, klikt u op de link aan het einde van onze e-mails of neemt u contact met ons op per aangetekende brief naar het adres van de Verkoper hierboven, onder vermelding van « Bescherming van persoonsgegevens ».

Artikel 17 : Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor de uitvoering van de dienst is beperkt tot 5% van het bedrag van de bestelling in euro, exclusief BTW.

Artikel 18 : Toepasselijk recht

Alle in deze algemene verkoopvoorwaarden opgenomen clausules, alsmede alle hierin bedoelde aan- en verkooptransacties, zijn onderworpen aan het Franse recht. Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van betwisting of klacht zal de koper eerst contact opnemen met de koper om een minnelijke schikking te treffen. Bij gebreke daarvan kan de koper de zaak aanhangig maken bij de rechter van zijn keuze.

Print op maat gemaakte gekleurde plastic folder,
Standaard of met bepaalde maten.

 

Telefoon: +33 (0)483 244 245

E-mail: info@pochette-plastique-personnalisee.com

28, chemin d'Ayroles 11290 Alairac FRANCE