Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Dernière mise à jour : 19/04/2019

Mellan företaget ATOMPROD - 28 Chemin d’Ayroles 11290 Alairac - SIRET 448 346 106 00033, företrädd av Marie-Laure Chalet, i egenskap av verkställande direktör, med vederbörlig fullmakt. Företaget kan nås via e-post genom att klicka på kontaktformuläret på hemsidan. I det följande ska « Säljaren » eller « Företaget ».

D’une part, Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits ou services de la société, I fortsättningen, « köparen », eller « kunden » Å andra sidan har följande fastställts och överenskommits :

FÖRBINDNING

Kontraktet ingås helt enkelt mellan säljaren och köparen. Säljaren är en utgivare av produkter och tjänster i form av personliga färgade plasthöljen uteslutande för konsumenter, som marknadsförs via sina webbplatser www.pochette-plastique-personnalisee.com. Förteckningen och beskrivningen av de varor och tjänster som företaget erbjuder finns på följande webbplatser.

Artikel 1 : Objekt

Dessa allmänna försäljningsvillkor fastställer parternas rättigheter och skyldigheter i samband med onlineförsäljning av produkter som erbjuds av säljaren.

Artikel 2 : Allmänna bestämmelser

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller för all försäljning av produkter via företagets webbplatser och utgör en integrerad del av avtalet mellan köparen och säljaren. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor genom att publicera en ny version på sin webbplats. De allmänna villkor som gäller vid denna tidpunkt är de som gäller vid betalningsdatumet (eller vid det första betalningsdatumet vid flera betalningar) för beställningen. Dessa allmänna villkor finns tillgängliga för konsultation på företagets webbplats och på baksidan av den offert som lämnas till köparen. Företaget ser också till att deras godkännande är tydligt och förbehållslöst genom att placera en kryssruta på offerten med orden « Jag intygar att jag har läst och godkänt försäljningsvillkoren på båda sidor av dokumentet » samt ett fält för underskrift för att godkänna dessa allmänna villkor och den beställning som beskrivs i offerten. Kunden förklarar att han/hon har läst alla dessa allmänna försäljningsvillkor, och i förekommande fall de särskilda försäljningsvillkoren för en produkt eller tjänst, och att han/hon accepterar dem utan begränsningar eller förbehåll. Kunden bekräftar att han/hon har fått de råd och den information som krävs för att försäkra sig om att erbjudandet är lämpligt för hans/hennes behov. Kunden intygar att han/hon enligt fransk lag har laglig rätt att ingå ett avtal eller att han/hon på ett giltigt sätt företräder den fysiska eller juridiska person som han/hon ingår avtal för. I avsaknad av bevis för motsatsen utgör de uppgifter som registrerats av företaget bevis för alla transaktioner.

Artikel 3 : Utmärkelser

Priserna på de sålda produkterna anges i euro exklusive skatter och fastställs exakt på offerten och fakturan. De anges också i euro inklusive alla skatter (moms + andra eventuella skatter) på kostnadsförslaget och fakturan och exklusive specifika fraktkostnader. För alla produkter som skickas utanför Europeiska unionen och/eller franska utomeuropeiska departement och territorier beräknas priset automatiskt exklusive skatt på fakturan. Tullar eller andra lokala skatter, importtullar eller statliga skatter kan i vissa fall vara obligatoriska. Säljaren ansvarar inte för dessa rättigheter och belopp. De ska bäras av köparen och är köparens ansvar (deklarationer, betalning till behöriga myndigheter etc.). Säljaren uppmanar köparen att fråga motsvarande lokala myndigheter om dessa aspekter. Företaget förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst i framtiden. De telekommunikationskostnader som krävs för att få tillgång till företagets webbplatser ska betalas av kunden.

Artikel 4 : Produkter och tjänster

De väsentliga egenskaperna hos varorna och tjänsterna och deras respektive priser ska på begäran av köparen göras tillgängliga för denne via e-post, på offerten och fakturan. Kunden intygar att han eller hon har fått information om leveranskostnaderna samt om villkoren för betalning, leverans och genomförande av avtalet. Säljaren åtar sig att uppfylla kundens beställning efter validering av offerten, de allmänna villkoren, beställningen av digitalt tryck (BAT) och betalningen enligt fakturan. Om kunden inte gör det ska säljaren informera kunden. Denna avtalsinformation presenteras i detalj och på franska. I enlighet med fransk lag sammanfattas och bekräftas de i samband med att beställningen godkänns. Parterna är överens om att illustrationer eller foton av de produkter som erbjuds till försäljning inte har något avtalsvärde. Giltighetstiden för erbjudandet av produkterna och deras priser anges i offerten och fakturan, liksom minimitiden för de föreslagna avtalen när de avser kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster. Utom i fall av särskilda villkor beviljas de rättigheter som beviljas enligt detta endast den fysiska person som undertecknar beställningen (eller den person som innehar den meddelade e-postadressen). I enlighet med de rättsliga bestämmelserna om överensstämmelse och dolda fel återbetalar eller byter säljaren defekta produkter eller produkter som inte motsvarar beställningen. Garantin täcker inte de situationer som beskrivs i artikel 11. Återbetalning kan begäras på följande sätt: Skicka ett rekommenderat brev till säljarens adress ovan med följande text « ansökan om ersättning » (ange kundkod, fakturanummer, namn, efternamn, e-post, telefonnummer, adress, förklaring av problemet...)

Artikel 5 : Slutande av kontraktet online

Kunden måste följa en rad specifika steg för att slutföra beställningen. De steg som beskrivs nedan är dock systematiska :

  1. När vi har mottagit den undertecknade offerten och ditt konstverk skapar vi din produktionsfil
  2. Vi kontrollerar din design och skickar dig ett bevis för underskrift tillsammans med fakturan
  3. Betalning eller bevis på betalning startar produktionen (engångsbeställning)
  4. Tillverkning + leverans 3 veckor eller mindre (efter steg 3) - Under vissa omständigheter (stor beställning på mer än 5000ex, stor produktionsbelastning, problem med polypropenförsörjningen, strejk hos transportörer och andra oförutsedda händelser...) kan tillverkning och leverans ta några dagar längre. Därför rekommenderar vi att du beställer 4 eller 5 veckor i förväg för evenemang, mässor osv. med en deadline, för att undvika oförutsedda händelser. I allmänhet förbereds ett evenemang eller en mässa i god tid.

För levererade produkter sker leveransen till den adress som kunden har angett. För beställningen och i enlighet med artikel 1316-1 i civillagen förbinder sig kunden att lämna sanningsenliga identifikationsuppgifter. Säljaren förbehåller sig rätten att neka beställningen, t.ex. vid onormala förfrågningar, som gjorts i ond tro eller av någon legitim anledning.

Artikel 6 : Klausul om äganderättsförbehåll

Produkterna förblir företagets egendom till dess att priset har betalats i sin helhet.

Artikel 7 : Leveransvillkor

Produkterna levereras till den leveransadress som anges vid beställningen och inom den angivna tiden. Denna period tar inte hänsyn till förberedelsetiden för beställningen. Vid försenad leverans (som inte beror på force majeure eller mekaniskt fel) får kunden i enlighet med de rättsliga bestämmelserna skicka en påminnelse till säljaren genom rekommenderat brev eller skriftligen på ett annat varaktigt medium (t.ex. e-post med begäran om mottagningsbevis), med följande uppgifter « en rimlig förlängning av tidsfristen ». Om denna tilläggstid inte respekteras har kunden möjlighet att häva avtalet enligt de villkor och förfaranden som anges i artikel L 138-2 i konsumentlagen. Säljaren ska då ersätta produkten och de "utgående" kostnaderna enligt villkoren i artikel L 138-3 i konsumentlagen. Säljaren tillhandahåller en telefonkontaktpunkt (kostnad för ett lokalsamtal från en fast telefon) som anges i e-postmeddelandet med orderbekräftelsen för att följa upp beställningen. Säljaren påminner om att när kunden tar produkterna i fysisk besittning övergår risken för förlust eller skada på produkterna till honom. Det är kundens ansvar att meddela transportören om eventuella reservationer mot den levererade produkten. Säljaren uppmanar också köparen att regelbundet kontrollera orderuppföljningen och att kontakta kundtjänsten vid frågor eller problem.

Artikel 8 : Betalning och tidsfrister

Betalningen ska betalas omedelbart för att produktionen av beställningen ska kunna påbörjas. Kunden kan betala med check eller banköverföring till den adress som anges på fakturan. Betalningsvillkor kan förhandlas fram för stora kvantiteter på mer än 5 000 exemplar eller för kunder som beställer minst 1 000 exemplar per månad under minst tre på varandra följande månader. Vid förhandling om betalningsvillkor, särskilt för offentliga tjänster, gäller betalningsvillkoren (lag nr 2006-10 av den 5 januari 2006): tjänsterna ska betalas inom en period på högst 30 dagar från det att fakturan utfärdats. Efter detta datum kommer dröjsmålsränta att beräknas till 15,60 % per år på det totala beloppet inklusive moms (lag nr 92.142 av den 31 december 1992 som gäller från och med den 1 juli 1993). En fast ersättning på 40 euro ska betalas till fordringsägaren från och med den första dagen av försening, som systematiskt läggs till förseningsavgifterna vid indrivning av denna faktura (art L.441-6 du CC).

Artikel 9 : Återkallelseperioder

Vi informerar kunderna om att i enlighet med artikel L. 121-20-2 i konsumentlagen kan denna ångerrätt inte utövas för våra produkter och tjänster som är tydligt personaliserade och tillverkade enligt kundens specifikationer och som på grund av sin karaktär inte kan säljas på nytt.

Artikel 10. Produktkvalitet

Säljaren ska göra sitt yttersta för att producera ett kvalitetsuttryck, men eftersom utskrifter ibland görs i amalgam (gruppering av flera filer på en platta) accepterar kunden utan förbehåll de tekniska begränsningar som är förknippade med denna typ av utskrift. Eftersom det inte är möjligt att garantera 100 % färgmatchning (särskilt inte för enfärgade färger) accepterar kunden att det kan förekomma små variationer i färgen under en tryckning och mindre avvikelser som är osynliga för den intet ont anande användaren och som säljaren kanske inte har märkt. På samma sätt kan säljaren inte återställa en färg, en återgivning som är identisk med den fil som visas på skärmen eller skrivs ut av köparens eller en tredje parts skrivare. Det går inte att jämföra hur en fil visas på skärmen med hur den visas efter utskrift. Vid nytryckning, även från samma fil, kan det hända att utskriften inte är 100 % identisk med mindre variationer i färgtonerna. Säljaren har sina egna tekniska begränsningar och därmed sina egna specifikationer och är inte skyldig att producera ett arbete som är identiskt med det som hans kollegor har producerat. För att undvika risker rekommenderar säljaren starkt att köparen respekterar de tekniska specifikationerna, använder sina mallar och vid behov väljer en filkontroll. Om dessa rekommendationer inte följs kan säljaren inte hållas ansvarig under några omständigheter. Säljaren kan inte garantera att materialen (papper, strukturer, polypropylen osv.) är helt likadana från en beställning till en annan. Polypropen är dessutom ett genomskinligt och mjukt material. Materialet kan inte vara 100 % slätt på grund av ytans struktur. Under tillverkning, hantering och tryckning kommer det alltid att uppstå mikrorepor. När du skriver ut ett mycket mörkt material på en stor yta med vit bakgrund och glansig yta kan du se mikrorepor i skenande ljus. Köparen accepterar därför att det kan finnas mindre fel i hela trycket, som är osynliga för den intet ont anande användaren, t.ex. små variationer i färg, intensitet eller skärning. Dessutom avstår köparen från säljarens ansvar för eventuella skador som han själv eller tredje part som direkt eller indirekt har använt säljarens verk har lidit. Köparen ska inte heller hållas ansvarig för direkta eller indirekta förluster som köparen eller tredje part kan lida till följd av de utförda tjänsterna.           

Artikel 11 : Garantier

I enlighet med lagen tar säljaren på sig två garantier: för överensstämmelse och för dolda fel i produkterna, med undantag för artikel 10. Säljaren ska byta ut produkter som verkar vara defekta eller som inte motsvarar den beställning som gjorts, förutsatt att kunden lämnar bevis för att det finns bristande överensstämmelse. Garantin täcker inte de situationer som beskrivs i artikel 10. Kunden kan också använda sig av garantin mot dolda fel i den sålda varan enligt artikel 1641 i civillagen och kan i så fall välja mellan att lösa försäljningen eller att minska försäljningspriset.

(bestämmelser i artikel 1644 i civillagen). Ansökan om garanti skall göras på följande sätt :

Skicka ett rekommenderat brev till säljarens adress ovan med följande text « Garanti » (Ange kundkod, fakturanummer, namn, efternamn, e-post, telefonnummer, adress, förklaring av problemet…)

Artikel 12 : Krav

Vid behov kan köparen göra en reklamation genom att kontakta företaget med hjälp av säljarens kontaktuppgifter ovan, med följande uppgifter « Krav » (Ange kundkod, fakturanummer, namn, efternamn, e-post, telefonnummer, adress, förklaring av problemet…)

Artikel 13 : Immateriella rättigheter

Varumärken, domännamn, texter, bilder, foton... eller mer allmänt all information som omfattas av immateriella rättigheter är och förblir upphovsmännens exklusiva egendom. Ingen överföring av immateriella rättigheter sker genom dessa allmänna villkor. Det är strängt förbjudet att helt eller delvis reproducera, modifiera eller använda dessa varor av något skäl.

Artikel 14 : Force majeure

Uppfyllandet av säljarens skyldigheter enligt detta avtal ska skjutas upp om det inträffar en tillfällig händelse eller force majeure som skulle förhindra uppfyllandet av dessa skyldigheter. Säljaren ska snarast möjligt underrätta kunden om att en sådan händelse inträffat.

Artikel 15 : Ogiltighet och ändring av avtalet

Om någon av bestämmelserna i detta avtal skulle vara ogiltig, ska detta inte påverka de övriga bestämmelserna, som ska fortsätta att gälla mellan parterna. Varje ändring av avtalet är endast giltig efter en skriftlig och undertecknad överenskommelse mellan parterna.

Artikel 16 : Skydd av personuppgifter

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har du rätt att ställa frågor om, få tillgång till, ändra, motsätta dig och korrigera dina personuppgifter. Genom att ansluta dig till dessa allmänna försäljningsvillkor godkänner du att vi samlar in och använder dessa uppgifter i enlighet med detta avtal. Genom att ange din e-postadress på en av våra webbplatser får du e-postmeddelanden med information och erbjudanden om produkter som publiceras av företaget och dess samarbetspartners. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. För att göra detta klickar du på länken i slutet av våra e-postmeddelanden eller kontaktar oss via ett rekommenderat brev till säljarens adress ovan, med angivande av följande « Skydd av personuppgifter ».

Artikel 17 : Klausul om ansvarsbegränsning

En klausul som begränsar säljarens ansvar för utförandet av tjänsten till 5 % av beställningssumman i euro exklusive moms är fastställd.

Artikel 18 : Tillämplig lagstiftning

Alla klausuler i dessa allmänna försäljningsvillkor, liksom alla köp- och försäljningstransaktioner som avses i dem, ska omfattas av fransk lag. Detta gäller både materiella och formella regler. I händelse av en tvist eller ett anspråk ska köparen först kontakta köparen för att nå en uppgörelse i godo. Om detta inte sker får köparen väcka talan vid en domstol som han eller hon väljer.  

Tryck skräddarsydd Plastmapp,
Standard eller måttbeställda

 

Telefon: +33 (0)483 244 245

E-post: info@pochette-plastique-personnalisee.com

28, chemin d'Ayroles 11290 Alairac FRANCE